Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Annendael

 

Opdrachtsverklaring

"Als regionaal psychiatrisch centrum met een lange christelijke traditie wil Sint-Annendael Diest in een familiaal en open karakter elke patiënt een zorg op maat aanbieden."
(Opdrachtverklaring april 1999)

Christelijke traditie en inspiratie
Sint-Annendael Diest kent een rijke traditie van zorgverlening door de eeuwen heen. Reeds in 1348 bij het uitbreken van de zwarte pest te Diest werden de Grauwzusters, in hun zorg voor de armen en zieken geïnspireerd door de heilige Elisabeth van Hongarije, ter hulp geroepen door de stadsmagistraat. Vanaf dat ogenblik zal hun zorgende christelijke aanwezigheid een constant gegeven worden in Diest. Vanuit een christelijke inspiratie staat ook nu nog de persoonlijke betrokkenheid met elke patiënt als mens voor ons centraal. Wij streven naar een menswaardige behandeling op basis van gelijkwaardigheid en respecteren de privacy en eigen verantwoordelijkheid van de patiënt. Vanuit respect voor de mens laten wij ruimte voor andersgelovigen.

Kwaliteitsvolle zorg
Wij bieden de patiënt en zijn omgeving een kwaliteitsvolle multidisciplinaire zorg op maat aan.
We hechten belang aan het degelijke peil van onze hotelfuncties (accommodatie, maaltijden,...).
Ons therapieaanbod is degelijk, actueel en gevarieerd. Het ruime aanbod binnen elke discipline maakt therapie op maat van elke patiënt mogelijk.
Ons professioneel niveau als medewerker wordt ondersteund door een goed uitgebouwd personeels- en bijscholingsbeleid. Een gevarieerd aanbod van opvangmogelijkheden (residentieel, dagcentra, beschut wonen,…) maakt deel uit van de kwaliteit van onze zorgverlening; wij wensen dit verder uit te breiden.

Profilering
Wij staan in de sector en regio bekend als een kwalitatief, kleinschalig, psychiatrisch ziekenhuis met gespecialiseerde dagcentra.
De doelgroepen tot wie wij ons richten zijn extern gekend. Ons publiek is heterogeen. Aangezien we ons als regionaal psychiatrisch ziekenhuis richten tot alle patiënten uit de regio is de behandeling niet gericht op bepaalde ziektebeelden.
Voeling houdend met de maatschappelijke evolutie is binnen ons ruim aanbod specialisatie mogelijk. Als ziekenhuis met een open karakter hebben we echter wel duidelijke grenzen naar bepaalde gespecialiseerde hulpverlening toe.
Wij beogen een goede samenwerking met betrokken externe diensten zoals CGG, OCMW, beschut wonen, …
Ons ziekenhuis heeft een kleinschalig en familiaal karakter wat een warm en menselijk contact mogelijk maakt.

Brede samenwerkingsverbanden
Als klein autonoom psychiatrisch ziekenhuis zijn we genoodzaakt vooruit te denken. Vanuit de noden van de regio werken we toekomstgericht aan de formele uitbouw van een regionaal netwerk van patiëntenzorg.

Medewerkers
Bekommerd om het professioneel niveau van alle medewerkers wordt in onze instelling werk gemaakt van een degelijk aanwervings- en bijscholingsbeleid.
Als medewerker werken wij binnen een duidelijk kader. Ieders taken en verantwoordelijkheden zijn duidelijk gekend. Binnen een klimaat van gelijkwaardigheid, vertrouwen en waardering kunnen wij zelfstandig werken met de nodige steun. Wij nemen onze verantwoordelijkheid ten opzichte van patiënten en collega's ter harte. Een eerlijke en open communicatie motiveert ons in onze inzet.