Palliatieve zorg

Wanneer het einde nadert, is het mogelijk dat de bewoners en hun omgeving kennis zullen maken met palliatieve zorgverlening. Deze zorg is een actieve, continue en totale zorg voor de bewoner die niet meer kan genezen en voor wie het sterven binnen afzienbare tijd wordt verwacht.

Bovenal willen wij in huis een kwaliteitsvolle palliatieve zorgcultuur nastreven, die de bewoner toelaat tot zijn sterven in de vertrouwde omgeving te kunnen blijven.

Wij streven naar een multidisciplinaire palliatieve zorg. Dit wil zeggen dat we samen met alle betrokkenen (huisarts, zorgteam, kinesist, ergotherapeute, pastorale begeleidster, psycholoog, en andere hulpverleners) een totale zorg voor onze bewoner organiseren en dit in een nauwe samenwerking met familie of naasten.
Om de specifieke deskundigheid en vaardigheden te waarborgen, hebben Huize St. Augustinus en O.L.V. Ster der Zee samen een palliatieve werkgroep opgericht. Van elke afdeling of team maakt minstens één teamlid, ook wel “referentiepersoon palliatieve zorg” genoemd, deel uit van deze werkgroep. Deze persoon is het aanspreekpunt voor familie en bewoner met alle grote en kleine vraagjes in deze moeilijke en pijnlijke fase van het leven.

Palliatieve verzorging is niet makkelijk. Er blijven moeilijke momenten en perioden van pijn. De ervaring leert ons echter dat met liefde en inzet van professionelen en familieleden de palliatieve zorgverlening heel waardevol kan zijn.
Als woonzorgcentrum en thuis van de bewoner willen we nog alles doen, ook als men denkt dat er niets meer gedaan kan worden.
Wij proberen door liefdevolle inzet van professionelen de palliatieve zorgverlening heel waardevol te maken..