Woon- en zorgaanbod

In de woonzorgcentra kunnen mensen in de derde of vierde levensfase terecht die veelal sterk afhankelijk zijn van de hulp van derden om dagelijkse levenshandelingen te verrichten. Deze zorgbehoevendheid kan zich zowel situeren op fysisch als op psychisch vlak, eventueel in combinatie met eenzaamheid.

De woonzorgcentra bieden een aangepast woon- en leefklimaat aan bejaarden die omwille van verschillende redenen (hogere zorgnood, fysieke beperkingen, ...) gekozen hebben voor een collectieve en omkaderde woonvorm.

De beide woonzorgcentra bieden permanente verblijfsmogelijkheid aan, zowel onder ROB- als onder RVT-statuut. De algemene gezondheidstoestand van de bewoners vereist doorgaans dat naast de medische zorg van de huisarts, de verpleegkundige en de paramedische zorg ook hulp bij de dagelijkse levensactiviteiten noodzakelijk is.

Uitgangspunt daarbij zijn de vragen van de bewoners en hun omgeving en de professionele standaarden met betrekking tot effectieve zorg. In de hulpverlening wordt aldus gekeken naar biologische, psychische en sociale factoren die meespelen in de problematiek.
Tevens wordt er naar gestreefd het sociaal netwerk van de bewoners zo veel als mogelijk te betrekken en waar mogelijk te ondersteunen. Ook wordt waar mogelijk aandacht besteed aan voorlichting, advies, consultatie en scholing.

Elke afdeling in de woonzorgcentra heeft een vast multidisciplinair team. Deze afdelingsgebonden werking biedt meer vertrouwelijkheid en stimuleert het familiaal karakter. Er wordt gewerkt met het principe van aandachtsbegeleiding om een betere zorg op maat van de bewoner te kunnen bieden. Met de multidisciplinaire ploeg wordt gestreefd naar totaalzorg. Bij alles is steeds het welbevinden van de bewoner het uitgangspunt.

Sinds eind 2009 wordt via een pilootproject ook nachtzorg aangeboden aan zorgbehoevende ouderen in de thuissituatie.
Eind 2010 werd in Huize St-Augustinus een gloednieuw centrum voor kortverblijf in gebruik genomen.

Wilt u meer weten over Huize Sint-Augustinus ? 

Wilt u meer weten over OLV Ster der Zee ?